شاخص توده بدنی بدون چربی
LBM


فرمول های تعیین مقدار عضلات بدن

عدد بدست آمده از این فرمول، مقدار عضلات یا شاخص عضلانی بدن است. در واقع این مقدار علاوه بر اینکه شامل توده عضلانی بدن است، هر چیز دیگری در بدن به غیر از چربی نظیر: ارگان ها، استخوان ها، بافت ها و آب موجود در بدن را نیز شامل می شود.

ندارد

برای محاسبه توده بدنی بدون چربی دو فرمول ارائه می گردد:

Boer

LBM=(0.407*W)+(0.267*H) برای مردان

LBM=(0.252*W)+(0.473*H)-48.3 برای زنان

Hume

LBM=(0.32810*W)+(0.33929*H)-29.5336 برای مردان

LBM=(29.569*W)+(0.41813*H)-43.2933 برای زنان

که در آن W وزن بدن به کیلوگرم و H قد به سانتی متر است.